Select Your Region

Asia/Pacific
中国 India Việt nam 대한민국 Australia ราชอาณาจักรไทย پاکستان
Europe
Türkiye United Kingdom France Deutschland Nederland España Polska Україна Italia Sverige
North America
United States México Canada
South America
Brasil
Middle East and Africa
South Africa
المملكة العربية السعودية
Other Countries and Regions
Other Countries and Regions

ความเชื่อถือได้    ความปลอดภัย    ขีดความสามารถ

S6-EH1P6K-L-EU

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ S6 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าต่ำ อินเวอร์เตอร์นี้จะจับพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และให้พลังงานแก่การใช้งานในบ้านของคุณรวมถึงชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืน อินเวอร์เตอร์จะใช้แบตเตอรี่สำหรับการใช้งานต่างๆ ในบ้านของคุณ การทำเช่นนี้จะป้องกันคุณจากการใช้พลังงานจากกริด คุณจึงไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย! สู้กลับด้วยไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ S6 ตัวใหม่จาก Solis

6K Energy Storage Inverters

คุณสมบัติ

 • มีี 2 MPPT ในตััว เหมาะสำำหรัับการติิดตั้้งบนหลัังคาที่่อยู่่อาศััยในรููปแบบหลายอาเรย์์

 • เข้้ากัันได้้กัับแบตเตอรี่่หลายยี่่ห้้อ ลููกค้้าจึึงมีีตััวเลืือกแบตเตอรี่่ที่่หลากหลาย

 • เวลาการสวิิตช์์ในระดัับของ UPS (<10ms) รองรัับโหลดที่่สำำคััญได้้ตลอดเวลา

 • ประสิิทธิิภาพการชาร์์จ PV ที่่สููงเพื่่อป้้องกัันการสููญเสีียพลัังงาน PV ส่่วนเกิิน

 • รองรัับการใช้้งานแบบออฟกริิดอย่่างแท้้จริิง พร้้อมรองรัับการสื่่อสารกัับเครื่่องกำำเนิิดไฟฟ้้า

 • โหมดการทำำงานที่่หลากหลายเพื่่อตอบสนองสถานการณ์์การใช้้งานที่่แตกต่่างกััน

 • การออกแบบที่่ใช้้การพาความร้้อนตามธรรมชาติิโดยไม่่จำำเป็็นต้้องใช้้พััดลมภายนอก

 • อิินพุุตรองรัับกระแส MPPT ได้้สููงสุุด 16A เพื่่อรองรัับแผงโซลาร์์เซลล์์ขนาด 182 มม

 • สามารถควบคุุมและอััปเกรดผ่่านแอป SolisCloud ได้้โดยไม่่จำำเป็็นต้้องไปถึึงที่่ตั้้งโรงไฟฟ้้า

 • รองรัับอััตราส่่วน DC:AC 160% เพื่่อเชื่่อมต่่อกำำลัังไฟฟ้้า PV เพิ่่มเติิมเข้้ากัับระบบจััดเก็็บพลัังงาน

 • มีีการป้้องกัันความปลอดภััยด้้วยฟัังก์์ชััน AFCI แบบในตััว ซึ่่งตรวจจัับความผิิดพร่่องจากการอาร์์คภายในอาเรย์์ PV

 • อััตราการชาร์์จ/การดิิสชาร์์จสููงสุุด 125A/6kW พร้้อมความสามารถในการรองรัับโหลดสำำรองขนาด 6kW ซึ่่งสููงที่่สุุดในอุุตสาหกรรม

ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค

ขาเข้้าฝั่่ง DC (ด้้าน PV)

 • แรงดัันไฟฟ้้าขาเข้้าสููงสุุด

  600 V
 • แรงดัันไฟฟ้้าที่่กำำหนด

  330 V
 • แรงดัันเริ่่มทำำงาน

  90 V
 • ช่่วงแรงดัันไฟฟ้้า MPPT

  90-520 V
 • กระแสขาเข้้าสููงสุุด

  16 A / 16 A
 • กระแสไฟฟ้้าลััดวงจรสููงสุุด

  24 A / 24 A
 • จำำ นวน MPPT

  2
 • จำำ นวนสตริิงขาเข้้าสููงสุุด

  2

แบตเตอรี่่

 • ช่่วงแรงดัันไฟฟ้้าของแบตเตอรี่่

  42 - 58 V
 • ความจุุของแบตเตอรี่่

  50 - 2000 Ah
 • กำำลัังไฟฟ้้าสููงสุุด ในการอััด/ปล่่อยพลัังงาน

  6 kW
 • กระแสไฟฟ้้าสููงสุุด ในการอััด/ปล่่อยพลัังงาน

  125 A
 • การสื่่อสาร

  CAN

AC ขาออก (โหลดสำำรอง)

 • กำำลัังไฟฟ้้าปรากฎขาออกสููงสุุด

  8 kVA, 60sec
 • ระยะเวลาในการถ่่ายโอนไปใช้้ไฟสำำ รอง

  <10 ms
 • แรงดัันไฟฟ้้าขาออกที่่กำำ หนด

  1/N/PE, 220 V / 230 V
 • ความถี่่ไฟฟ้้าที่่กำำหนด

  50 Hz / 60 Hz
 • กระแสไฟฟ้้าขาออกสููงสุุด

  40 A
 • ความเพี้้ยนฮาร์์มอนิิกส์์แรงงดััน (โหลแบบเชิิงเส้้น)

  <2%

AC ขาเข้้า (Grid side)

 • กระแสขาเข้้าสููงสุุด

  40 A
 • ช่่วงความถี่่ไฟฟ้้า

  45-55 Hz / 55-65 Hz

AC ขาออก (Grid side)

 • กำำลัังไฟฟ้้าปรากฎขาออกสููงสุุด

  6.6 kVA
 • เฟสที่่ใช้้งาน

  1/N/PE
 • แรงดัันไฟฟ้้าระบบไฟฟ้้าที่่กำำ หนด

  220 V / 230 V
 • ความถี่่ไฟฟ้้าระบบไฟฟ้้าที่่กำำ หนด

  50 Hz / 60 Hz
 • กระแสไฟฟ้้าขาออกที่่กำำหนด

  27.3 A / 26.1 A
 • กระแสไฟฟ้้าขาออกสููงสุุด

  30 A
 • ตััวประกอบกำำลัังไฟฟ้้า

  >0.99 (0.8 แบบนำำ หน้้า to 0.8 แบบตามหลััง)
 • ความเพี้้ยนกระแสฮาร์์มอนิิกส์์

  <2%

ประสิิทธิิภาพ

 • ประสิิทธิิภาพ EU

  >96.2%
 • ประสิิทธิิภาพสููงสุุดของแบตเตอรี่่ที่่ชาร์์จโดย PV

  > 94.9%
 • ประสิิทธิิภาพสููงสุุดของแบตเตอรี่่ที่่ชาร์์จ/ดิิสชาร์์จไปยััง AC

  > 94.33%/93.51%

การป้้องกััน

 • การตรวจติิดการลััดวงจรลงดิิน

  ใช่่
 • มีีระบบ AFCI แล้้ว (การป้้องกััน arc-fault ฝั่่ง DC)

  ใช่่ (จำำเป็็นต้้องเปิิดใช้้งาน)
 • ระดัับการป้้องกััน / ชั้้นแรงดัันไฟฟ้้าเกิิน

  I/II

การป้้องกััน

 • การตรวจติิดการลััดวงจรลงดิิน

  ใช่่
 • มีีระบบ AFCI แล้้ว (การป้้องกััน arc-fault ฝั่่ง DC)

  ใช่่ (จำำเป็็นต้้องเปิิดใช้้งาน)
 • ระดัับการป้้องกััน / ชั้้นแรงดัันไฟฟ้้าเกิิน

  I/II

ข้้อมููลทั่่วไป

 • น้ำำหนััก

  24.2 kg
 • Topology

  แยกความถี่่สููง (สำำหรัับแบตเตอรี่่)
 • ช่่วงอุุณหภููมิิแวดล้้อมขณะทำำ งาน

  -25 ~ +60°C
 • ระดัับการป้้องกััน

  IP66
 • แนวคิิดการระบายความร้้อน

  การระบายความร้้อนตามธรรมชาติิ
 • ระดัับความสููงจากน้ำำทะเลสููงสุุดที่่ทำำงานได้้

  4000 m
 • มาตรฐานความปลอดภััย / EMC

  IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
 • มาตรฐานการเชื่่อมต่่อโครงข่่าย

  G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

คุุณสมบััติิ

 • การเชื่่อมต่่อ AC

  Quick connection plug
 • จอแสดงผล

  LED + APP
 • การสื่่อสาร

  RS485, CAN, เลืื อกได้้: Wi-Fi, GPRS, LAN

Sales Enquiries: sales@ginlong.com
สายด่วนลูกค้า:(+86) 574 6580 2188
สายด่วนลูกค้า

สมัครตอนนี้

Captcha*